zpCUbhkAlqAxZqsAqVw3Z_Q0I18 Sumber Perkongsian Ilmu ©: KAPITALISM - ( DALAM SISTEM EKONOMI )google0d30047a50102498.html

Rabu, 5 Mac 2014

KAPITALISM - ( DALAM SISTEM EKONOMI )
PENGENALAN 
                Kapitalis Merupakan sistem ekonomi yang diguna pakai oleh hampir keseluruh negara dunia didalam proses pembangunan ekonomi sesebuah negar itu. Malaysia juga tidak ketinggalan didalam mewarisi didalam dasar ekonomi negara, tetapi ianya telh diubah suai mengikut keadaan daan semasa dan keperluan. 
                     Pada mulanya Kapitilis ini merupakan idea Karl Mark, ianya mencadangkan dalam bentuk komoditi. Komoditi merupakan sumber kekayaan dan kejayaan Kapitalism. 
                          Sistem ekonomi ialah kaedah yang diamalkan oleh masyarakat setempat didalam menagihkan sumber dan faktor pengeluaran bagi memenuhi permintaan.kapitalis adalah sistem ekonomi yang berasaskan kebebasan. Dalam sistem ini faktor pengeluaran dan perniagaan dimiliki oleh individu secara persendirian.
Empat prinsip asas sisitem kapitalis adalah :
1) hak milik harta secaera persendirian
2) Hak yang bebas didalam memilih
3) Hak untuyk bersaing
4) Hak untuk mendapat untungEmpat ciri utama adlah kewujudsn syarikat, motif keuntungan, persaingan dn pemilikan harta oleh sesebuah syarikat. Ciri-ciri ini menjadi syarat penting untuk menilai sistem sesebuah ekonomi.
Sejarah kemunculan :
Kemunculan idea Kapitalisme dapat dikesan sejak zaman pertengahan awal, namun ia tidak menyeluruh kapitalisme menjadi dominan di Barat semenjak berakhirnya era Feudalisme.
Fahaman kapitalisme menjadi lebih kukuh selepas gerakan reformasi dan kemunculan aliran-aliran agama baru khususnya aliran Calvinisme.
Dari England, kapitalisme merebak ke seluruh Eropah dan merupakjan adalah sistem ekonomi utama didunia yang memacu era perindustrian.
Menjelang abad ke-19, fahaman Kapitalisme menjadi dominan dan disebarkan ke seluruh dunia menerusi aktiviti penerokaan dan penjelajahan yang dilakukan oleh kuasa-kuasa Barat.

Faktor-faktor yang membawa kepada perkembangan ekonomi kapitalisme di Eropah Barat dari tahun 1400 M hingga 1700 M.
Perkembangan institusi kewangan :
                 Perkembangan institusi kewangan seperti insurans dan bank di bandar-bandar telah  menggalakkan perkembangan Kapitalisme di Eropah.Menjelang abad ke-15 M, kegiatan meminjam wang untuk mendapatkan keuntungan menjadi satu perniagaan yang menguntungkan.Bank-bank penting dikuasai oleh keluarga Medici (di selatan) dan keluarga Fuggers di Ausberg(di utara). Bank-bank ini mempunyai peranan yang besar dalam menjana ekonomi dan terkenal di peringkat antarabangsa.Bank-bank ini telah bertindak membuka pejabat cawangan di Paris, London, Barcelona, Marselles, Tunis, pelabuhan Afrika Utara, Naples dan Rom.Bank-bank kerajaan seperti Bank Sweeden (1657) dan Bank England (1654) turut ditubuhkan.
              Keuntungan yang diperolehi melalui pinjaman pelaburan dan pertukaran wang disalurkan kepada perkembangan sektor perindustrian.Institusi bank memberikan pinjaman bagi membantu golongan kapitalis mendapatkan modal yang besar untuk meluaskan kegiatan perdagangan.Penubuhan negara bangsa :
               Penubuhan negara bangsa pada abad ke-16 Masehi juga turut menggalakkan perkembangan Kapitalisme.Raja-raja negara bangsa berperanan dalam menggerak dan mempelopori perkembangan Kapitalisme dengan mengumpulkan kekayaan demi untuk mengukuhkan kedudukan dan kekuasaan masing-masing.Untuk mencapai hasrat tersebut, raja-raja negara bangsa turut menjalankan dasar ekonomi merkantilisme dengan tujuan mengumpulkan kekayaan untuk negara mereka pada sekitar abad ke-16 dan 17 Masihi.Perubahan dasar ekonomi ini menyebabkan negara-negara bangsa terlibat dengan aktiviti penjelajahan dan penerokaan. 
              Mereka berlumba-lumba untuk mencari kekayaan dengan melakukan pelayaran ke seberang laut dengan sokongan kuat daripada raja. Contoh : Putera Henry dari Portugal dan Raja Ferdinand dari Sepanyol telah membiayai dan memberi galakan kepada aktiviti tersebut.Kegiatan penjelajahan dan penerokaan ini dipelopori oleh Portugal, Sepanyol,  Perancis dan Inggeris.Kesan daripada aktiviti  ini, negara-negara bangsa menubuhkan koloni-koloni dan menguasai kekayaan ekonomi di negara tanah jajahan yang memberi keuntungan kepada mereka.

1)Kewujudan Syarikat
Perbadanan adalah "suatu benda" yang dibuat atau tirun, tidak dapat dilihat, tidak dpat diperikan (intangible) dan hanya wujud dengan pemikiran yang mendalam bagi undang-undang. Dan menerangkan hak dan tangung jawabsah antara komuniti.

2) Motif keuntungan 
Motif syarikat membuat untung adalah merupakan ciri kedua. Kebanyakan kita menggap manusia secara semula jadinya makhluk yang cenderung mengjar keuntungan semata-mata.
Untung dalam bentuk wang adalah nadi kepada sistem kapitalis. Syarikat dan kapitalis adalah dua entiti yang serupa dan dimotivasikan oleh selera yang kuat untuk untung dalam bentuk wang.

3) Persaingan
Persaingan bebas bagi Pengalisis ekonomi Adam Smith adalah pengatur yang menjaga kegiatan komuniti dengan menjaga kepentingan peribadi dari menjadi lebih buruk  sehingga menyebabkan rusuhan kesan daripada orang kekam yang membuat untung berlebihan .

4) Harta benda persendirian
        Mengikut Teori keadailan Libertarian, harta benda tidak harus dikenal pasti oleh objek fizikal seperti rumah dan kereta.
a) Sesorang dikatakan mempunyai hak harta benda terhdapat barang yang bukan objek fizikal seperti seorang miliki stok dalam syarikat.
b) Pemilikan harta benda melibatkan ikatan yang rumit secara am tentang hak -hak dan perturan-peraturan
    Ditadbirkan, dalam sebarang keadaan dan cara kedua- dua pemilik dan pihak lain boleh menggunakan,
    memiliki membuang dan mendapat barangan tersebut.

Harta benda swasta adalah pusat kapitalism yang bukan harta milik peribadi.

5) Kapitalis dan justifikasi moral
         Ramai cenderung menganggap keinginan dan keadaan moral sistem ekonomi dan politik di tempat tinggal mereka sebagai benar. Penyataan kapitalis adalah sistem yang boleh diterima secar moral harus dipertikaikan. Sama ada memutuskan kapitalis adalah wajar secara morsl bergantung kepada atas teori am keadilan yang terbaik.

6) Hak terhada harta benda
       Kita hidup dalam sistem sosio ekonomi yang menjamin hak-hak memiliki harta benda tertentu. jiks seseorng percaya terhadap hak milik semula jadi atas harta, sesorang tidak yakin hak ini membawa kapitalism dn tidk semestinya percaya ini adalah suatu hak mengadakan peraturan atau undng-undang sistem harta seperti di kebanyakan negara.


Konsep Tangan Tersembunyi
        Idea hak semua jadi terhadap harta bukan secara tunggal membels kapitalism, dn bukan cara terbaik. Smith mengatakan bahawa jika sesorsng dibiarkan mengejar kepentingan mereka, maka mereka akan menghasilkan barangan terbaik kapada semua. Smith berpendapat sifat manusia yang suka memperolihi sesuatu adalah benar.
        Sebahagian kapitalis moden mendakwa kapitalisma berfungsi sebagaii mana yang disarankan oleh smith dan boleh dibuktikan pada asas utilitarian yang sama.

Kritikan terhadap Kapitalis
       Dua sebab utama mepertahkan kapitalis yang tidak meyakinkan pengkritik  adalah sistem yang dapat dipertahankan secara moral. Bantahan terhadapat kapitalis adalah teoritikal dn operational.
         Kritikaan teoritikal mencabar nilai-nilai dasar kapitalis, andian-andian asa atau kecenderungan ekonomi semula jadi. kritikan operational memfokuskan tuduhan kekurngan kapitalisma amalan sebenar, khusunya kegagalan terus hidup dalam ekonomi  idealnya.

Ketidak seimbangan 
          Ketidak seimbangan peluang wujud dari pembahagian kelas sosial dan ekonomi. Sistem kapitalisma tidak melakukan tindakan menghalang ketidak seimbangan dan kemiskinan. tetapi tidak boleh diubah atau dibetulkan oleh tindakan politik.
              Sesetengah pengritik kapitalis menegakkan ketidak adilan semula jadi perhubungan pekerja dan kapitalis secara moral tidak dugemari.


Sifat Manusia Dan Kapitslis
            Teori kapislis menumpukan pandangan wujud manusia sebagai makhluk ekonomi yang rasional yang kehidupanya didorong sebahagian besar oleh kepentingan ekonomiu diri sendiri.
              Adam smith mengendalikan pengguna mempunyai pengatahuan penuh mengenai pelbagai pilihan yang sedia ada dalam pasaran. Kapitalisma manusia ini secara asas suka memperolihi sesuatu, bersikap individulistik dan materialistik dalam amalan seharian mereka.
              Menurut jangkaan, persaingan yang tidsk berantsi dapat memberikan faedah secara kolektif kepada sesorsng individu.
                     Karl Marx (1818-1883) pengasas komunisme, membantah kapitalisme yang membawa konsentrasi terhadap harta dan sumber, dsn demikian kuasa ekonomi hanya dapat dalam tangan pihak segelintir sahaja.

Kelemahan Persaingan
                    Pengkritik-pengkirtik kapitalis tidk menyokong persaingan dalam perniagaan kerana menyifakan persaingan tidk menguntungkan.
                           Kerjasama adalah lebih baik dariapda persaingan dlam persekitaran perniagaan kerana ia menonjlkan pencapaian individu dan kumpulan. Persaingan adalah satu faktor yang negatif kerana tidak memberikan hasil yang memberangn daan menyebabkan faktor positif menjadi negatif serta kesan terhadap pencapaian jangka pangjang,

Eksplotasi dan Jurang Perbezaan
                         Karl Marx  berpendapat apabila kuasa pengeluaran terletak pada tangan kapitalis dariapda buruh akan menyebabkab ketidak seimbangan dalam ekonomi.
                           Menurut Karl Marx di dalam buku Economic and philosophic Manuscripts menyimpulkan jurang yang wujud antara pihak kapitalis dsn pekerja adalah pemisah individu daripada objek yang mereka cipta dn menyebabkan individu itu terpisah dariapda individu yang lain.

Cabaran ekonomi hari ini
                          Kapitalis hari ini masih tidak menyamai model laissez-faire . Kerajaan negara kapitalis aktif mencampuri urusan melibatkan ekonomi, giat membantu atau mengubahsuai tabgan tersembunyi , sentiasa membuat pembaruan atau membantu kapitalisma menyediakan program bertujua mempertingkatkan keselamatan pekerja daan menjamin kebajukan rakyat mereka.

Pertumbuhan Produktiviti yang lembap
                         Jika berlaku peningkatan pendpatan yang tidak sekata, ini adalah disebabkan oleh kadar pertumbuhan yang lemah dalam keluarn dalam negara kasar. Kebanyakan pakar berpedapat, penurunan perlahan dalam pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan kejatuhan kadar pertumbuhan dalam produktiviti.

Kejatuhan minat dalam pengeluaran
                              Secara tradisionalnya kapitslis memperolehi pendpatan melaluai pengeluran barangan. Ramai pengeluar di US sekarang mengejar strategi OUTSOURCING iaitu membeli sebhagian atau keseluruhn produk daripada pengeluar kesemuanya dari dalam atau luar negara.

Pencatuaman dan Penguasaan
                              Dengan meningkatkan percantuman korporat dan mengambil alihan membayangkan minat rakyat Amerika semakin berkurangan dalam pengeluaran. Individu korporat semakin terdedah dengan percantuman, pengambilan alihan, pembelian alihan, pembelian semula stock, pembelian keluar Leverage, bon dan lain-lain,

Perubahan sikap terhadap kerja
                            Penurunan pengembangan produktiviti  ( produltiviti terus menigkat, tetapi penibgkatan itu menurun ) berkiatan pengambilan alihan, kekurngan sumber dn mentaliti prestasi jangka pendek, perubahan sikap kerajaan, institut sosial perniagaan dn terhado kerja.
                           Perubahan sikap sesororng pekerja merupakan cabaran yang dihadapi oleh sistem ekonomi oleh kerana ia menuju ke abad 21

Kesimpulan
Idea kapitalis dn sistem ekonomi yang diamalkaan hari ini masih bertaut kepada keadaan pasaran bebas dn ia telh menjadi amalan hampir seabad lamanya ( mungkin juga lebih) Kapitalism telah membuktikan keunggulan dn tidak mudh ditelan zaman

Tiada ulasan: